Vedtægter – Landsforeningen for efterladte efter selvmord

I vores vedtægter står der blandt andet: 

 • Alle, der har et tillidshverv i foreningen, er omfattet af tavshedspligt
 • At arbejde for at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord (behandlere, lokoførere, o.l.)
 • At inddrage de efterladte i sorgarbejdet og som ressource i det støttende arbejde
 • At bidrage til at forebygge selvmordsadfærd

 

 

§ 1. Foreningens navn

Foreningens navn er Landsforeningen for efterladte efter selvmord.

 

§ 2. Foreningens formål

 1. at gøre offentlige myndigheder, behandlere og befolkningen som helhed opmærksomme på de problemer og vanskeligheder, som efterladte efter selvmord står overfor.
 2. at arbejde for at sikre hjælp og støtte til de efterladte og andre, der berøres af selvmord (behandlere, lokoførere, o.l.)
 3. at inddrage de efterladte i sorgarbejdet og som ressource i det støttende arbejde
 4. at bidrage til at forebygge selvmordsadfærd.

 

§ 3. Medlemskab

 • Enhver, der definerer sig selv som efterladt efter selvmord, eller som er engageret i arbejdet med at støtte de efterladte, kan optages som medlem af landsforeningen.
 • Medlemmer over 18 år, der har betalt kontingent, har stemmeret på generalforsamlingen og kan vælges til tillidshverv.
 • Familiemedlemskab er at betragte som ordinært medlemskab. Alle over 18 år i husstanden har stemmeret.
 • Støttemedlemskab kan tegnes af enkeltpersoner, foreninger, institutioner, firmaer, o.l. Støttemedlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.
 • Indmeldelse i foreningen kan ske hele året. Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen og gælder for 1 kalenderår.
 • Medlemmer af Landsforeningen for efterladte efter selvmord, er automatisk medlem af nærmeste lokalkreds.

 

§ 4. Lokalkredsenes formål og virke

Lokalkredsens formål er at danne et lokalt netværk, som kan komme efterladte efter selvmord til gavn, og derudover at medvirke til at opfylde landsforeningens formålsparagraf. Det kan være, at holde cafémøder, foredragsaftener, Walk & Talk og andre arrangementer i lokalt regi.

 

Generalforsamlingen er lokalkredsens øverste myndighed. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 3-5 medlemmer, hvoraf over halvdelen skal være efterladte. Derudover vælges 2 suppleanter. Valget er gældende for 2 år; første gang er halvdelen dog på valg efter 1 år. Ordinær generalforsamling skal finde sted inden udgangen af april måned.

 

Lokalkredsenes virke finansieres via kommunernes økonomiske støtte til frivilligt socialt arbejde – § 18 i Serviceloven. Det er lokalkredsenes ansvar at søge midlerne. Ved behov og efter nærmere aftale kan landsforeningen yde økonomisk støtte til en aktivitet i en lokalkreds.

 

§ 5. Tavshedspligt

Alle, der har et tillidshverv i foreningen, er omfattet af tavshedspligt vedrørende personlige forhold, som vedkommende har måttet erfare gennem tillidshvervet.

 

§ 6. Generalforsamling

Generalforsamlingen er landsforeningens øverste myndighed og finder sted hvert år inden udgangen af marts.

 

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, hvoraf de 5 skal være efterladte. Derudover vælges 2 suppleanter. Valget er gældende for 2 år; første gang er halvdelen dog på valg efter 1 år. Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

Ordinær generalforsamling indkaldes med 6 ugers varsel. Der vedlægges en foreløbig dagsorden. Forslag, som ønskes behandlet, tilsendes formanden skriftligt senest 3 uger inden mødet.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af to stemmetællere
 4. Godkendelse af endelig dagsorden
 5. Bestyrelsens årsberetning til godkendelse
 6. Årsregnskabet til godkendelse
 7. Budgetforslag, herunder fastsættelse af kontingent
 8. Valg af bestyrelse samt suppleanter
 9. Indkomne forslag

 

Formanden skal indkalde til ekstraordinær generalforsamling hvis 2/3 af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne ønsker det. En ekstraordinær generalforsamling indkaldes med minimum 3 ugers varsel.

 

§ 7. Afstemning

På generalforsamlingen afgøres alle afstemninger ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed foretages omvalg; hvis der fortsat er stemmelighed bortfalder punktet/forslaget.

 

Skriftlig afstemning foretages, hvis dirigenten finder det nødvendigt, eller hvis et medlem begærer det.

 

Ved valg af tillidsposter, der skal ske skriftlig, er antal stemmer afgørende. Ved stemmelighed trækkes lod.

 

§ 8. Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

 

§ 9. Tegning, hæftelse og repræsentation

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden i forening. Foreningen repræsenteres over for offentligheden af formanden, næstformanden eller andre, der bemyndiges hertil af bestyrelsen.

 

For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

 

§ 10. Opløsning

Opløsning af foreningen kan besluttes på generalforsamling med dette ene punkt på dagsordenen, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

 

Ved opløsning tilfalder en eventuel formue en forening med beslægtede formål efter den opløsende generalforsamlings beslutning.

 

§ 11. Ændring af vedtægter

Ændringsforslag til vedtægterne skal være formanden i hænde senest den 1. januar og udsendes til medlemmerne sammen med indkaldelse. De samlede ændringer skal godkendes med 2/3 flertal af generalforsamlingen

 

Ovenstående vedtægter gælder som vedtægter for Landsforeningen for efterladte efter selvmord og er senest justeret på foreningens generalforsamling den 5. marts 2017